asbest-controle.nl is een inititief van
FIND Bedrijven

Volg ons via...

...je favoriete reader met

...het netwerk op

...social media op

Asbest nieuwsfeed

Berichten ophalen...

Artikelen in ACTUALITEITEN
Het verbod op asbestdaken wordt voorlopig uitgesteld

Gepubliceerd op 12 februari 2016 om 09:08.


Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren, subsidieregeling blijft ongewijzigd!!

» Lees dit artikel
Vanaf dit jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak van asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie

Gepubliceerd op 19 januari 2016 om 14:24.De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter, en kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd.
Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar.
Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. Voor jaar 2016 is het subsidiebudget vastgesteld op tien miljoen euro.De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

» Lees dit artikel
Verlaging grenswaarde asbest amfibolen

Gepubliceerd op 04 december 2014 om 09:13.

Op 21 januari 2014 heb ik u bericht over mijn voornemen de grenswaarden voor asbest te verlagen, conform het advies uit december 2013 van de SER Subcommissie Grenswaarden voor Stoffen op het Werk (Subcie GSW). 

 

» Lees dit artikel
Gepubliceerd op 23 oktober 2014 om 15:36.

De Tweede Kamer behandelt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in de week van 8 tot 11 december 2014 samen met de novelle voor de Herziening van de Woningwet. Dat is besloten in een procedurevergadering op 16 oktober 2014.

» Lees dit artikel
REACTIE MINISTER ASSCHER OP HET BERICHT DAT ASBESTREGELGEVING NIET DEUGT

Gepubliceerd op 23 oktober 2014 om 09:58.Op 20 oktober 2014 verscheen in Trouw het bericht dat de regelgeving omtrent asbest niet deugt.
In dit bericht wordt kort gezegd aan de kaak gesteld dat saneringsbedrijven waarvan het certificaat is ingetrokken om met asbest te mogen werken onder een andere BV de werkzaamheden eenvoudigweg kan voortzetten.

» Lees dit artikel
Ministerie erkent het lek in zijn asbestregels

Gepubliceerd op 23 oktober 2014 om 09:43.

Het ministerie van sociale zaken geeft voor het eerst toe dat de regelgeving rond de verwijdering van kankerverwekkend asbest niet deugt. Bedrijven die door gesjoemel hun certificaat kwijtraken, kunnen straffeloos een nieuwe bv oprichten en een andere vergunning aanvragen, en zo hun werkzaamheden gewoon voortzetten.
Uit interne mails, die in het bezit zijn van Trouw, blijkt dat het departement de inspectie en juristen onderzoek heeft laten doen naar deze fraude.

» Lees dit artikel
Quick scan naar gevolgen voor de nalevingskosten van bedrijven van een verlaging van de asbestgrenswaarden

Gepubliceerd op 31 januari 2014 om 09:44.

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan asbest zouden moeten worden verlaagd, zo adviseerde de Gezondheidsraad in 2010. Het ministerie van SZW heeft een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in voorbereiding om de verlaging van deze grenswaarden in 2014 te realiseren. Zowel de SER als Ascert adviseerden in 2011 en 2012 positief over de invoering van de lagere grenswaarden. Op basis hiervan is in oktober 2012 een ontwerpbesluit voorgelegd aan de Raad van State. Bij het opstellen van het ontwerpbesluit zijn de gevolgen voor de nalevingskosten voor bedrijven niet in beeld gebracht omdat er weinig consequenties voor de praktijk werden verwacht. Bij het uitwerken van de verlaagde grenswaarden in certificatieschema’s en NEN -normen in 2012 en 2013 bleek dat er alsnog veel vragen opkwamen over de haalbaarheid van het werken onder de nieuwe grenswaarden.

» Lees dit artikel
Naar een strengere aanpakToepassing van sancties in het nieuwe certificatieschema asbestverwijdering (SC-530)

Gepubliceerd op 23 januari 2014 om 12:21.

Het nieuwe certificatieschema asbestverwijdering SC-530, van kracht sinds 1 februari 2012, geeft de door de minister van SZW aangewezen certificerende en keurende instellingen (cki’s) meer sanctie-instrumenten om op te treden tegen certificaathouders die asbest niet veilig verwijderen. Vooral de introductie van de escalatieladder kan grote gevolgen hebben voor zowel certificaathouders als cki’s; meerdere overtredingen binnen een korte tijd leiden tot een verzwaring van sancties.

De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe de zes cki’s die certificaten asbestverwijdering verstrekken de nieuwe sanctiebepalingen toepassen.
Uit het onderzoek blijkt dat na invoering van de nieuwe sanctiebepalingen in 2012 het aantal opgelegde sancties gehalveerd is. Inspectie SZW concludeert dat cki’s door de werking van de escalatieladder de nieuwe sanctieregels niet juist hebben toegepast. De Inspectie SZW vermoedt dat cki’s willen voorkomen dat door de werking van de escalatieladder certificaten moeten worden ingetrokken.
Niet alleen het aantal sancties is lager dan verwacht. De Inspectie SZW concludeert dat bij wel opgelegde sancties
in 20 procent van de gevallen de sanctiemaat te laag is.

» Lees dit artikel
Problematiek rondom asbest

Gepubliceerd op 23 januari 2014 om 12:11.

Nr. 83 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2014

De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe certificerende en keurende instellingen (cki’s) nieuwe sanctiebepalingen toepassen bij de certificering van bedrijven die asbest verwijderen. Hierbij bied ik u de rapportage aan.

Aanleiding

Om asbest te mogen verwijderen, moet een bedrijf in het bezit zijn van een certificaat dat is afgegeven door een cki. Het certificaat is een bewijs dat het bedrijf in staat is om asbest op een veilige manier te kunnen saneren.
Een organisatie die als cki certificaten wil afgeven, kan een verzoek hiertoe indienen bij SZW.
De minister van SZW wijst vervolgens die organisatie als certificerende instelling aan wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Maatregelen die de certificerende instelling moet treffen richting certificaathouders zijn neergelegd in de certificatieschema’s.
Het nieuwe certificatieschema asbestverwijdering SC-530, van kracht sinds 1 februari 2012, geeft de door de minister van SZW aangewezen certificerende en keurende instellingen meer instrumenten om op te treden tegen certificaat-houders die niet volgens de regels asbest verwijderen. De Inspectie SZW houdt toezicht op de werking van het stelsel en heeft vanaf maart 2013 onderzocht hoe de cki’s de nieuwe sanctiebepalingen toepassen.

Onderzoeksbevindingen

De onderzochte cki’s scoren op een aantal uitvoeringsaspecten onvoldoende.
Uit het onderzoek blijkt dat na invoering van de nieuwe sanctiebepalingen in 2012 het aantal door cki’s opgelegde sancties gehalveerd is. Dit staat haaks op de waarneming van de Inspectie SZW dat het aantal overtredingen door
bedrijven die asbest verwijderen in 2012 op een vergelijkbaar niveau ligt als in 2011.
De Inspectie SZW brengt dit in verband met de invoering van de escalatieladder.

» Lees dit artikel
Betreft aanscherping grenswaarden asbest

Gepubliceerd op 23 januari 2014 om 11:48.

In deze brief informeer ik u over de voorgenomen aanscherping van de grenswaarden voor asbest.
Asbest is een gevaarlijke stof. Er overlijden jaarlijks ongeveer 900 mensen als gevolg van blootstelling aan asbest in het verleden. Ook nu worden er nog mensen beroepsmatig aan asbest blootgesteld. Dat zijn met name werknemers
die asbest saneren of die er bij onderhoud mee in aanraking komen.

» Lees dit artikel
Asbest mogelijk toch vrijgesteld van stortbelasting

Gepubliceerd op 15 november 2013 om 11:01.

De kans dat gevaarlijke stoffen zoals asbest worden vrijgesteld van stortbelasting is een stuk groter geworden. Dat bleek tijdens de behandeling van het Belastingplan deze week in de Tweede Kamer.

» Lees dit artikel
LTO bestuurder Schenk: ‘Tempo van asbestsanering moet sterk omhoog’

Gepubliceerd op 10 november 2013 om 09:44.

“Een asbestveilige agrosector in 2024 is alleen haalbaar als op het gebied van voorlichting, stimulering en financiering extra maatregelen worden genomen.” Dit zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk (portefeuille Omgeving) naar aanleiding van een landelijke enquête over asbest in de land- en tuinbouw. Aan de enquête hebben 3.255 boeren en tuinders meegedaan.

» Lees dit artikel
Strengere asbestwetgeving opnieuw uitgesteld!!

Gepubliceerd op 05 november 2013 om 15:49.

De nieuwe, aangescherpte asbestwetgeving die per 1 januari 2014 zou ingaan, zal opnieuw worden uitgesteld.
Dat zeggen asbestexperts, nu duidelijk is geworden dat een noodzakelijk TNO-rapport dat zou moeten adviseren over een aantal technische vragen, niet voor medio december klaar zal zijn. SP tweede kamerlid Paul Ulenbelt: “Uitstel is onverantwoord. Het is spelen met levens.” Dit meldt de Altijd Wat Monitor, het journalistieke onderzoeksprogramma van de NCRV op zijn website.

» Lees dit artikel
Nieuwe NEN 2990; 2012

Gepubliceerd op 02 november 2013 om 12:30.

Graag gebruiken we deze nieuwsflits om aandacht te vragen voor de nieuwe NEN 2990 (versie 2012).
Met de doorgevoerde wijzigingen in de SC-530 norm is deze norm op 10 oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

» Lees dit artikel
Asbestproblematiek veel groter dan gedacht!!

Gepubliceerd op 02 november 2013 om 11:36.

Asbestproblematiek veel groter dan gedacht

De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van kleiner. Het systeem of ‘asbeststelsel’ is niet doelmatig en niet efficiënt. Een groot aantal maatregelen dat de komende periode wordt doorgevoerd zal ertoe leiden dat de doelmatigheid en efficiëntie van het stelsel nog verder omlaag gaan.

» Lees dit artikel
NEN 2990:2012

Gepubliceerd op 16 oktober 2013 om 18:46.

Implementatie NEN 2990; beperkt-risico-asbestsanering

Graag willen we uw aandacht vragen voor de nieuwe NEN 2990 (versie 2012).
Met de doorgevoerde wijzigingen in de SC-530 norm is deze norm op 10 oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

» Lees dit artikel
Nedstaal mag asbesthoudend schroot verbranden

Gepubliceerd op 21 september 2013 om 16:16.

Nedstaal heeft toestemming gekregen om te experimenteren met het verbranden van asbesthoudend schroot. Het bedrijf uit Alblasserdam heeft een vergunning voor een jaar gekregen. Het is nog niet bekend wanneer ze precies beginnen.

» Lees dit artikel
'Helft scholen negeert oproep asbestcontrole'

Gepubliceerd op 27 juli 2013 om 12:50.

 


Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu stuurt nu de inspectie af op de scholen om te controleren of er asbest aanwezig is

» Lees dit artikel
Minister beantwoordt kamervragen over nieuwe technieken asbestverwijdering

Gepubliceerd op 07 juni 2013 om 15:56.

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Mansveld (I&M), de antwoorden op de Kamervragen over nieuwe technieken voor asbestverwijdering.

In april was er in de media veel aandacht voor een nieuwe asbestsaneringsmethodiek: ‘Foamshield methode’. Over deze,
in Nederland, nieuw toegepaste methode zijn Kamervragen gesteld en onlangs door de minister van SZW beantwoord.

 

 

» Lees dit artikel
Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Gepubliceerd op 10 mei 2013 om 11:20.

Naar aanleiding van het asbestincident in Kanaleneiland, besloot het college van burgemeester en wethouders van Utrecht tot het instellen van een onderzoek door een onafhankelijke commissie. Op 28 augustus 2012 werd de commissie geïnstalleerd.
Voor u ligt het rapport waarin de commissie verslag doet van de resultaten van haar onderzoek. In dit rapport wordt een antwoord gegeven op de vraag die velen bezig houdt: hoe heeft de asbestcalamiteit in Kanaleneiland zo groot kunnen worden. Doel van de commissie was om te achterhalen wat er nu feitelijk gebeurd is. De observaties, conclusies en aanbevelingen zijn er op gericht om uit de gebeurtenissen lessen te trekken voor de toekomst. Het is voor bewoners, gemeente en andere betrokkenen van belang om te weten wat er bij dit incident mis is gegaan.

» Lees dit artikel
« Oudere artikelen
finish